Photo Photo Photo Photo

Záchranná stanice živočichů Rokycany

Na Rokycansku působí od roku 1990 záchranná stanice živočichů pracující pod hlavičkou 29/01 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech. Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, vyprošťování vrubozobých ptáků ze zamrzající vodní plochy, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování, výchovná, vzdělávací a poradenská činnost v oblasti ochrany volně žijících živočichů.

jestřáb léčení
vypouštění jestřába
krmení ježka

Počátky záchrany zraněných živočichů v Rokycanech sahají na začátek roku 1990, kdy se k nám dostala první vysláblá poštolka, kterou se podařilo zachránit a vrátit zpět do přírody. S přílivem nových živočichů, se kterými se na nás začala obracet široká veřejnost vznikla myšlenka vybudovat záchrannou stanici pro zraněné, nemocné či jinak handicapované živočichy přímo v centru města. Jako na jediné zařízení tohoto druhu v okolí se na nás brzy začaly obracet i z jiných míst. Vzhledem k finanční situaci a rozlehlosti, pro který měla stanice sloužit bylo vybudováno jen několik voliér a klecí. Postupem času však bylo nutno  celé záchranné zařízení  adekvátně zvětšit pro potřeby rozsahu činnosti. Záchranná stanice živočichů v Rokycanech je i zakládajícím členem Národní sítě záchranných stanic, přičemž garantuje záchranu zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů na území pověřených měst : Beroun, Hořovice a Rokycany.  Poskytuje tedy své služby na území Středočeského a Plzeňského kraje, přičemž oba krajské úřady významně přispívají na provoz stanice.

Kalous Ušatý
šití kalouse
Vypouštění poštolek

Záchrannou stanici živočichů najdete v centru Rokycan nad vlakovým nádražím (cca 5 minut chůze) na zahradě rodinného domku na adrese : ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany. V případě nálezu zraněného živočicha lze využít telefonního čísla +420 371 722 686, kde je kromě faxu připojen i záznamník. Pro možnost operativního spojení lze využít i čísel dvou mobilních telefonů +420 603 239 922 nebo +420 604 130 618. Zodpovědnou osobou za činnost záchranné stanice živočichů je Pavel Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti s odchytem, léčením, rehabilitací i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšující kvalifikaci pro tuto náročnou činnost. Veterinární dozor a péči o zraněné živočichy zajišťuje ve své ordinaci nebo přímo v areálu záchranné stanice MVDr. Václav Kouba.

Pro zajištění odchytu, ošetření a léčby živočichů disponuje stanice materiálním, technickým i personálním vybavením. V současné době najdete v útulném areálu stanice čtrnáct voliér pro ptactvo, dvě klece pro savce, tři přístřešky pro dravce, odchovnu drobných hlodavců, přípravnu krmiva, skladovací prostory, mrazící boxy, líheň a klubovnu pro scházení členů a příznivců K dispozici je kromě soukromého automobilu i dodávka pro převoz větších živočichů či materiálu a oplocený pozemek pro srnčata, labutě či čápy. Vybudovaný víceúčelový objekt slouží jako karanténa, odchovna či sklad materiálu a možnost využití nabízejí i prostory mimo areál stanice. Na budování a vylepšování areálu se přesto pracuje i nadále. V prostorách stanice jsou umístěny i trvale handicapovaní živočichové sloužící k ekologické výchově Pestrá je i kolekce drobných hlodavců, přírodnin a vycpanin.

Každý živočich přijatý do naší péče je zapisován s okolnostmi o jeho nabytí do  knihy záznamů a posléze do počítačového programu, který je jednotný pro všechny záchranné stanice sdružené v České republice. Do současné doby prošlo rukama dobrovolníků ze záchranné stanice přes tři tisíce živočichů, zejména ptáků. Z toho se přibližně 60-70% vyléčených jedinců podaří vrátit zpět do přírody. V případě trvalých následků jsou živočichové ponecháni ve stanici a využívány pro chov nebo ukázky pro veřejnost či přenechány dalším chovatelským zařízením k využití. Kromě běžných živočichů vyskytujících se v naší přírodě se v péči stanice objevily i druhy vzácné a zajímavé. Za všechny jmenujme alespoň sokola stěhovavého, tetřeva hlušce, sýce rousného, kulíška nejmenšího či kalouse pustovku

Důvody přijímání volně žijících živočichů jsou různé, nicméně mezi ty nejčastější patří zranění způsobená dopravními prostředky, nárazy do překážek či napadení jinými živočichy. Velice časté jsou i popáleniny elektrickým proudem nebo nárazy do drátů elektrického vedení. Zvláštní skupinu tvoří mláďata, která ne vždy vyžadují pomoc a pro svoji nesamostatnost jsou často odchycena a přinesena do  stanice. Mezi další příčiny, pro které se živočichové dostávají do našeho zařízení patří náhodné odchyty, pády do nejrůznějších prostor, vysílení organismu či infekce.

Záchranná stanice živočichů se věnuje i výchovné, vzdělávací a poradenské činnosti v oblasti ochrany přírody a souvisejících oborů, neboť bez výchovné a osvětové činnosti by smysl zařízení nebyl zcela naplněn. Proto jsou jednotlivé části zařízení upraveny tak, aby co nejvíce vyhovovaly těmto účelům a byly přístupné veřejnosti.  V expoziční části stanice pravidelně probíhají exkurze nejen pro děti a mládež z mateřských, základních a středních škol, ale i pro zájemce z řad nejširší veřejnosti. Exkurze jsou zaměřeny nejen na poznávání živočichů, ale i na problémy, které jsou jim způsobovány ze strany civilizace. Stanice při své bohaté činnosti spolupracuje nejen se zelenými, obdobně zaměřenými organizacemi, ale i se státní správou a samosprávou, která je pravidelně informována o činnosti a výsledcích zařízení.

Velice dobrá je i spolupráce s médii - desítky zpráv a informací v regionálním i celostátním tisku, v rozhlase a šoty v televizi propagují nejen naši stanici, ale celou síť záchranných center. V rámci propagace naší činnosti jsou vydávány nejrůznější propagační materiály (kalendáříky, keramika, vesty, deštníky, čepice, samolepky, tužky …), které lze získat při návštěvě našeho zařízení

Závěrem mi dovolte Vás všechny pozvat k návštěvě našeho zařízení v Rokycanech. Jsme otevřeni dle telefonické dohody všem návštěvníkům - od náhodných turistů až po organizované skupiny, pro něž jsme připraveni zajistit tématické programy na přání či vycházky do okolí.


Těšíme se na Vaší návštěvu.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz