Photo Photo Photo Photo

Přidejte se k nám

Staňte se i vy členem největší nevládní organizace

Český svaz ochránců přírody je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce oochranu přírody a životního prostředí. V jejich řadách jsou nejen profesionální odborníci, zkušenídobrovolníci, ale i ti, kteří mají rádi přírodu, rádi do ní chodí nebo sympatizují s myšlenkamizhruba 8,5 tisíce lidí v celé republice, kteří jsou sdruženi cca ve 400 základních organizacích.Vzhledem k tomu, že i nadále roste zájem veřejnosti o členství v ČSOP, které úzce spolupracuje sorgány státní správy, s místními samosprávami, školami a dalšími nevládními organizacemi, rozhodlijsme se oslovit nejširší veřejnost a nabídnout Vám členství v naší, tj. rokycanské organizaci ČSOP. Za roční členský příspěvek (0,- až 300,- Kč) nabízíme pasivní či aktivní členství v organizaci, která se ve své činnosti zabývá těmito nosnými programy:

Ochrana biodiverzity je program, který řeší zachování druhové rozmanitosti, přirozených biotopůa celkové ekologické stability krajiny. Zájemci mohou pečovat o chráněná území, genofondové plochyi jednotlivé ohrožené organismy / např. raky, mravence, ledňáčky, skorce a čápy /, obnovovat květnatélouky a podporovat biologickou ochranu v zemědělství, vyhledávat a rozšiřovat původní krajové odrůdyovocných dřevin nebo vysazovat a udržovat zeleň či pečovat o zámecké parky a památné stromy.

Národní síť stanic pro zraněné a handicapované živočichy je program řešící velké množství zraněných,nemocných a vyčerpaných volně žijících živočichů, kteří by bez odborné lidské pomoci zahynuli.ČSOP prostřednictvím záchranných stanic poskytuje takovým živočichům první pomoc, léčení a následnourehabilitaci s cílem jejich úspěšného návratu do volné přírody. Živočichové trvale poškození sloužív těchto stanicích k ekologické výchově veřejnosti. V Rokycanech můžete např. spatřit poštolku, výra,raroha, sovu pálenou a řadu dalších. V rámci tohoto programu se provádějí i záchranné přenosy /transfery / živočichů, např. žab, mravenců, netopýrů a dalších lidskou činností ohrožených živočichů.

Práce s dětmi a mládeží je program řešící výchovu mladých ochránců přírody (Mopíků), kteří mají opravdový zájem o ochranu přírody. Děti a mládež jsou vychovávány při systematické práciv klubovnách, na táborech či přírodovědných expedicích. Poznávají nejen zákonitosti naší přírodya životního prostředí, ale osvojují si i základní návyky života v moderní době při akceptování zásadtrvale udržitelného rozvoje společnosti. Bez ohledu na členství v jakékoliv organizaci dostávají bohatémetodické náměty na činnost a mohou se účastnit řady akcí se vztahem k přírodě, např. Stříbrná nit,Zelená stezka - Zlatý list, Březové lístky, Letokruhy, AVU a podobně. Při naší organizaci pracujeoddíl MOP se sedmdesáti mladými ochranáři.

Ekologická výchova je program působící na veřejnost prostřednictvím svých ekocenter. Ta pořádají besedya přednášky pro veřejnost, vydávají informační materiály, provozují knihovny a organizují významné akce, např. ekologickou olympiádu, Den Země, kampaň Ukliďme svět a řadu dalších, přístupné opravdu všemzájemcům o smysluplnou činnost.

V dalších organizacích se můžete zapojit i do dalších významných programů, např. do otevřeného národního programu ČSOP: Místo pro přírodu. Ten od r. 1998 podporuje a koordinuje vytváření pozemkových spolků za účelem ochrany přírody a krajiny. Hlavním cílem pozemkových spolků je využití vlastnických a jiných věcných práv k pozemkům k ochraně přírody a krajiny.

Účast ve správních řízeních je dalším významným programem, kterým se ČSOP zabývá. Její členové tak mají možnost prostřednictvím svých základních organizací aktivně se účastnit procesu rozhodování o činnostech, které mohou mít dopad na přírodu a životní prostředí. Subjekty ČSOP se totiž mohou podle § 70 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit správních řízení v místě, kde působí.Z pozice účastníka správního řízení ČSOP každým rokem úspěšně zabraňuje v realizaci stovkám záměrů poškozujících přírodu a životní prostředí.


Máte-li pocit, že Vás tyto řádky oslovili, neváhejte a staňte se našimi členy.

JAK:

  1. vyberte si jednu ze 400 základních organizací ČSOP - informace získáte na adrese: Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2, csop.ecn.cz
  2. staňte se individuálním či rodinným členem ČSOP
  3. finančně podpořte činnost ČSOP nebo jednotlivého programu
  4. předplaťte si časopis NIKA nebo VERONIKA a získávejte aktuální informace o ochraně přírody
výše ročních členských příspěvků:
rodinné členství 300,- Kč (registrace nejméně 1 dospělého a 1 dítěte)
individuální - výdělečně činní 200,- Kč
individuální - nevýdělečně činní 100,- Kč
starší 70 let a čestní členové zdarma


Máte-li zájem stát se členem rokycanské ČSOP vyplňte přihlášku a zašlete jí na adresu:
ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany
přihláška ke stažení ve formátu.rtf

nebo vyplňte formulář a odešlete jej kliknutím na tlačítko "ODESLAT"

Jméno: Příjmení:
Adresa: PSČ:
Město: E-mail:
Tel:
Fax: Rodné číslo:

přispěji na činnost ČSOP částkou
(č.ú. 842421389/0800, ČS,a.s.,Rokycany)

  nabízím ČSOP uzavření smlouvy:
  sponzorské   o reklamě   darovací

žádám o zaslání propagačních materiálů včetně kalendáře akcí

Registraci si přeji potvrdit:
e-mailem poštou faxem telefonem

Vaše poznámky a otázky:

Pozn. Naše organizace je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.Případné dotazy zodpovíme na tel. č. 371722686 nebo 603 239922
29/01 ZO ČSOP Rokycany

Český svaz ochránců přírody se snaží působit na občany v duchu odpovědnosti za přírodu a životní prostředí. Vede své členy k úctě a lásce ke všemu živému a jedinečnému. Chápe přírodu jako soubor všech živých organismu včetně člověka, jejich prostředí a vztahů mezi nimi navzájem. V tomto vztahu uznává rovné právo mezi člověkem a přírodou.

Pokud Vás ani tyto řádky nepřesvědčili přijďte se nezávazně podívat na výše uvedenou adresu. Zde se mimo jiné dozvíte více o naší praktické činnosti, ale také o výhodách, které Vás členstvím v ČSOP čekají, např. slevy na vstupném zhruba v šedesáti zařízeních v celé republice / hrady, zámky, muzea, zoologické a botanické zahrady, které se zapojili do projektu Zelená karta.
Ochrana přírody a krajiny - prvořadý úkol nás všech.

ROK 2002 - 20. let ZO ČSOP ROKYCANYMenu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz