Photo Photo Photo Photo

Historie naší činnosti

Český svaz ochránců přírody je jednou z největších nevládních organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj. Od svého vzniku v roce 1979 se zaměřuje především na dobrovolnou práci pro přírodu. V jeho řadách lze nalézt vynikající odborníky, vědce, profesionální i amatérské ochránce přírody, ale především lidi, kterým není lhostejné prostředí ve kterém žijí a kteří jsou odhodláni pro jeho zlepšení přiložit ruku k dílu a obětovat i část svého drahocenného času. V současné době má zhruba deset tisíc členů sdružených v 350 základních organizacích po celé České republice. Jedna z nich pracuje i v Rokycanech.

Začátky Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech nebyly jednoduché. Přesto se 7. dubna 1982 podařilo v budově muzea ustavit za podpory 18 členů první výbor. V něm usedl jako předseda ing. Kamil Matoušek, hospodářem byl zvolen p. Ivan Soják, jednatelkou p. Božena Bošinová a členkou výboru p. Marie Pohnánová. S touto volbou je potřeba ještě připomenout úlohu p. Habětína a p. Svejkovského, kteří se významně zasloužili o vznik organizace, která se začala zabývat ochranou přírody a zachování krajinného rázu na Rokycansku. Připomenuta je i úloha celosvazového časopisu Naší přírodou. V souvislosti s chodem organizace jsou spojena i další jména – p. Miroslav Rodr se stává revizorem a p. Svatava Majerová členkou výboru. Pozvolna vznikají první plány akcí, rozvíjí se schůzovní činnost. Do organizace postupně přicházejí další zájemci o ochranu přírody. Hodnotí se již dosažené první výsledky – sázecí a úklidové akce, propagace činnosti a čištění studánek. Útočištěm rokycanských ochránců přírody se stává místní muzeum. Již koncem roku 1982 probíhají další volby. Do funkce Okresního výboru ČSOP Rokycany je zvolen ing. Matoušek za odstupujícího p. Svejkovského a předsedkyní ZO se stává p. Marie Humlová. Se zvolením p. Humlové se začíná rozvíjet přednášková činnost doplňovaná akcemi v terénu. I nadále se rozvíjí spolupráce s muzeem i místními novinami. V roce 1983 přicházejí do organizace mladí lidé se zájmem nejen o praktickou činnost v přírodě, ale i nové formy činnosti a propagaci aktivit. Stav členské základny se drží v rozmezí 30 až 40 lidí, z nichž někteří se aktivně zapojují do odbornějších programů ČSOP (např. akce lyska, sčítání kání). Díky nárůstu členské základny postupně začínají vznikat odborné sekce (všeobecná, zoologická a botanická). V roce 1989 se předsedou organizace stává p. Pavel Moulis, ruší se práce v sekcích, plánují se tématicky zaměřené výpravy. Do činnosti organizace jsou vpravovány nové prvky propagující ochranu přírody (např. Dny ochrany přírody). Z důvodu změny režimu nastává i odliv členů. S posledními členy začíná nová éra organizace.

Rok 1990 byl pro činnost rokycanské organizace velkým předělem. Po odlivu většiny členské základny začíná výbor ve složení: Pavel Moulis, Jaroslav Nesnídal, Olga Matějková, ing. Zdeněk Veselý budovat novou, moderní organizaci. V plánu akcí se mj. objevují přírodovědné vycházky, soustředění a také první ochranářský ples. Pozornost je též věnována propagační a publikační činnosti. Probíhá intenzivní nábor nových členů, činnost se postupně rozděluje do čtyř základních programů:

záchranná stanice živočichů

odchyt, ošetření, léčba a vypouštění živočichů či jejich záchranné transfery

Záchranná stanice živočichů pracuje od roku 1990. Od této doby bylo v tomto zařízení přijato a léčeno úctyhodných několik tisíc živočichů. Hlavním cílem a posláním stanice je záchrana a léčení poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů a jejich příprava na návrat do volné přírody, péče o opuštěná mláďata, záchranné přenosy živočichů z míst jejich bezprostředního ohrožení, v zimních měsících péče o hibernující živočichy – především ježky a netopýry, vyprošťování vrubozobých ptáků ze zamrzající vodní plochy, hospitalizace v zimě vyčerpaných živočichů především vinou nedostatku přirozené potravy, mapování živočichů v přírodě pro možnost adopce, záchranné chovy v případě vzácných živočichů, sestavování párů z handicapovaných jedinců pro jejich rozmnožování v zajetí, vyhledávání příčin zranění živočichů v přírodě a jejich odstraňování, výchovná, vzdělávací a poradenská činnost v oblasti ochrany volně žijících živočichů. Záchranná stanice živočichů v Rokycanech je zakládajícím členem Národní sítě záchranných stanic, přičemž garantuje záchranu zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů na území pověřených měst : Beroun, Hořovice a Rokycany.

programy ochrany biodiverzity

monitoring nejrůznějších živočišných druhů

Rokycanská organizace se několik let systematicky věnuje několika odborným programům v rámci ochrany biodiverzity. Patří mezi ně monitoring a reintrodukce sovy pálené, mapování čápa bílého, ledňáčka říčního a skorce vodního. Specifickým programem je zvyšování hnízdních možností u drobných pěvců v lesích na lokalitě Zvoníčkovna, kde je umístěno přes 1000 ptačích budek. Zde je zároveň dlouhodobě prováděno i mapování dravců a sov.

provoz akreditovaného ekocentra

zájezdy, vycházky, přednášky, popularizace činnosti

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta zaujímá v činnosti rokycanské organizace významné místo. Uvědomujeme si, že bez změny smýšlení a chování lidí lze jen těžko očekávat zlepšení stavu našeho životního prostředí a zachování cenných přírodních zdrojů. Proto směřujeme značnou část svého úsilí do oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty, aby z této investice do budoucnosti měly užitek následující generace i příroda jako celek. Ve své práci se zaměřujeme především na děti a mládež, a to v době školní výuky i v rámci jejich volného času. K naplňování této činnosti nám slouží ekologické výukové programy pro školy, akce pro neorganizovanou mládež a veřejnost, provoz knihovny a videotéky a rozsáhlá publikační a propagační činnost.

vedení přírodovědného oddílu pro děti a mládež

schůzky, víkendovky, přírodovědné soustředění

Důležitou činností Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech je i práce s dětmi a mládeží. Pravidelné schůzky probíhají buď v útulné klubovně nebo v terénu. Zpravidla dvakrát v měsíci jsou pořádány společné vycházky, které jsou zaměřeny na jednotlivé zájmové obory, které jsou nejprve probírány teoreticky. V jarním a podzimním období jsou pořádány expedice zaměřené na určité téma, které jsou ověřením získaných teoretických znalostí. V letním období jsou pořádány pro děti zajímavé zájezdy do atraktivních míst, např. zoologických zahrad, kde se děti učí poznávat živočichy i z chovatelského pohledu a rozmanitosti přírody. V rámci činnosti přírodovědného oddílu a navázané spolupráce s myslivci jsou v jarním období organizovány brigády na pomoc přírodě. Vrcholem celoroční činnosti mladých ochránců přírody sdružených pod naší organizací je desetidenní přírodovědné soustředění v Hlohovicích. Zde se mladí ochranáři seznamují s prací v terénu a je tu možnost i aktivního odpočinku a utužení kolektivu.

Na mnohých akcích zaměřených na širokou veřejnost se neobejdeme bez spolupráce s místní samosprávou a dalšími organizacemi či jednotlivci, kteří nám ochotně pomáhají. Bez nich by jen těžko vznikal tak pestrý a mnohostranný program atraktivní pro zhruba dvě stě členů organizace. Většina akcí je však přístupná i veřejnosti. Ty jsou pak možnou alternativu využití volného času. Naše organizace se úzce nezaměřuje jen na určitý přírodovědný okruh či skupinu lidí, ale snaží se přírodu a životní prostředí zkoumat jako celek. Tím se vysvětluje i spolupráce s dalšími, podobně zaměřenými organizacemi. Jsme nesmírně rádi, že působíme i jako zdroj inspirace pro činnost jiných organizací.

Historie naší organizace pokračuje. Postupně se v ní vystřídalo několik stovek členů. Z nich se postupně, možná i díky změně politického uspořádání, vykrystalizovala skupinka nadšenců, kteří jsou zárukou, že činnost organizace bude pokračovat i nadále. Máte-li pocit, že i Vy chcete pomoci, rádi Vás v našich řadách přivítáme.

Menu

Podporovatelé

logo Plzeňský kraj

logo Středočeský kraj

logo MŽP

logo MŠMT

logo Lesy ČR

logo NET4GAS

logo MZE

logo Ochrana přírody

logo NF Veolia

logo Nadace ČEZ


Město Rokycany
Obec Hlohovice
Město Králův Dvůr
Město Hořovice
Obec Osek
Obec Chrustenice
Město Beroun
JUDr. Majer
MUDr. Blecha

Dárcovká SMS

Jednorázově lze podpořit naše zařízení finanční částkou v hodnotě 30, 60 nebo 90 Kč odesláním sms na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Pokud chcete naši stanici podporovat dlouhodoběji, lze odeslání realizovat na telefonní číslo 87777 ve tvaru:
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI ROKYCANY 90
Záchranná stanice Rokycany tak získá každý měsíc zvolenou částku. Nastavení lze kdykoli bezplatně zrušit pomocí sms ve tvaru:
STOP ZVIREVNOUZI
na telefonní číslo 87777
Děkujeme Vám
logo ZVN logo NSlogo DMS

Sociální Sítě

TOPlist

Naše adresa

29/01 ZO ČSOP Rokycany
Švermova 748/II
337 01 Rokycany


Tel/Fax/záznamník: 371 722 686
Mobil: 603 239 922 Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz